STANOWISKO XIV Krajowego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Działkowców z dnia 18 października 2019 r. w sprawie znaczenia integracji rodzin działkowych dla przyszłości Związku i ogrodów

Polski Związek Działkowców jest największym stowarzyszeniem w Polsce. Kontynuuje ponad 120-letnią tradycję ruchu ogrodnictwa działkowego – dziedziny życia opartej na pracy społecznej i tworzeniu przez działkowców i ich rodziny wspólnoty służącej nie tylko członkom naszej organizacji, ale i ogółowi społeczeństwa. Polski Związek Działkowców zrzesza niemal milion działkowych rodzin, dzięki którym i dla których funkcjonują rodzinne ogrody działkowe w Polsce.

Historia ruchu ogrodnictwa działkowego w Polsce to rozwój i budowa ogrodów, ale tez i skuteczna walka w obronie ogrodów, ustawy i Związku. Sukcesy w rozwoju, budowie i obronie ogrodów działkowych zawsze związane są ze wspólnym  działaniem i integracją w ramach jednej organizacji.

Na przestrzeni 38 lat funkcjonowania Polskiego Związku Działkowców wielokrotnie podejmowano próby podważania funkcjonowania Związku oraz ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.

Skuteczna obrona ogrodów działkowych i praw działkowców związana jest również z integracją działkowców i ich rodzin wobec wspólnych celów oraz wspólnego działania. Przykładów integracji w działaniu jest wiele. Jednym z ważniejszych jest walka o ustawę o rodzinnych ogrodach działkowych w 2010 roku – 235 000 podpisów popierających projekt tej ustawy, 620 000 podpisów w obronie ustawy o ROD i setki tysięcy działkowców podpisanych pod stanowiskami i listami w obronie ustawy, w związku z zaskarżeniem jej do Trybunału Konstytucyjnego. Drugim fundamentalnym przykładem jest integracja i jedność w naszym Związku po wyroku Trybunału Konstytucyjnego w 2012 roku.  934 000 podpisów pod obywatelskim projektem ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych utwierdziły w przekonaniu o sile i jedności zintegrowanego środowiska działkowego zjednoczonego w Polskim Związku Działkowców.

W mijającej kadencji podejmowano kolejne próby podważania zapisów ustawy o ROD. Szczególnie rok 2016 stał pod znakiem kolejnych ataków na ustawę o ROD i organy Związku, zmuszając środowisko działkowe do reakcji i obrony przed jawnym kłamstwem, manipulacją i próbą dyskredytowania przepisów ustawy, a także statutu. Atak ten wymierzony był z różnych stron, jednakże skierowany był głównie przeciwko działalności PZD oraz ustawy o ROD, która chroni działkowców i ogrody. Ustawę atakował Rzecznik Praw Obywatelskich oraz kilkoro parlamentarzystów. Skuteczne, solidarne działania zintegrowanej społeczności działkowców dały efekty, a ataki zostały odparte.

Integracja rodzin działkowych to również wspólne spotkania, wspólne inicjatywy i wspólna dbałość o dobro ogrodów. Integracji rodzin działkowych służy uchwalony przez Krajową Radę PZD w dniu 22 marca 2016 roku Otwarty Program Społecznego Rozwoju ROD. Przewiduje on otwarcie ogrodów, ich unowocześnianie oraz przeobrażenie ogrodów w miejsca bezpieczne, ciekawe i chętnie odwiedzanie przez lokalną społeczność. Program zachęca ogrody do podejmowania różnego typu aktywności, przedstawiając propozycje wydarzeń i inicjatyw. Wiele ogrodów przystąpiło do realizacji Programu organizując najróżniejsze wydarzenia, dla różnych grup wiekowych i społecznych, dzięki czemu działkowcy integrują się społecznie, przybliżają ogrody społeczeństwu a ogrody mają możliwość w pełni realizować funkcje prospołeczne.

XIV Krajowy Zjazd Delegatów uznaje, że integracja środowiska działkowców, a co za tym idzie jedność ruchu ogrodnictwa działkowego to najcenniejsze wartości, o które warto dbać i zachować, bo tylko wtedy jesteśmy silni i gotowi do skutecznej obrony przed atakami. Zadaniem Polskiego Związku Działkowców jest prowadzenie i obrona interesów działkowców i rodzinnych ogrodów działkowych. Z tego zadania Związek się wywiązuje, ale jest to możliwe tylko dzięki pełnej integracji działkowców i ich rodzin wspólnie korzystających z działek w ROD wokół wspólnych celów – jedności celów i działania we wspólnym interesie.

Dlatego uczestnicy XIV Krajowego Zjazdu Działkowców przypominają, jak ważna jest dalsza integracja, jedność, solidarność i wspólnota działań wszystkich działkowców skupionych wokół stowarzyszenia ogrodowego PZD.  Tylko w ten sposób działkowcy mogą skutecznie bronić swoich interesów. Jak pokazuje historia naszego Związku – silna organizacja jest gwarantem skutecznej walki o prawa działkowców i istnienie ogrodów.

XIV Krajowy Zjazd Delegatów PZD zwraca się do wszystkich działkowców i ich rodzin o zachowanie jedności, o pełną integrację naszego środowiska, jest to bowiem gwarancja istnienia ogrodów i Związku, gwarancja zachowania praw działkowców ustanowionych ustawą o rodzinnych ogrodach działkowych, a także gwarancja możliwości pełnego korzystania z przysługujących działkowcom praw.

 XIV Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Działkowców