ROD im. Żeromskiego w Kielcach – zapytanie ofertowe

Stowarzyszenie ogrodowe Polski Związek Działkowców ROD im. Żeromskiego w Kielcach zwraca się z prośbą o zgłaszanie ofert na wykonanie robót polegających na:

  • renowacji 4 sztuk zbiorników z zachowaniem pierwotnych założeń i gabarytów;
  • modernizacji rowów melioracyjnych;
  • budowie dróg – alei z utwardzoną powierzchnią stanowiących dojazd do zbiorników, zgodnie z załączonym przedmiarem robót (do pobrania w linku poniżej).

Oferty należy składać osobiście w siedzibie ROD im. Żeromskiego lub za pomocą Poczty Polskiej na adres: ul. Warszawska 34, 25-312 Kielce, pokój nr 306.

Termin składania ofert: do 10 dni od daty ukazania się ogłoszenia.

Oferta powinna zawierać co najmniej:

  • dane identyfikujące oferenta (nazwę i adres),
  • opis nawiązujący do opisu przedmiotu zamówienia,
  • informacje odnoszące się do kryteriów oceny ofert,
  • wartość oferty netto/brutto,
  • pozostałe elementy odpowiadające wymaganiom określonym przez zamawiającego w zapytaniu ofertowym,
  • termin realizacji zamówienia.

Ostateczny możliwy do zaakceptowania termin realizacji zamówienia upływa w lipcu 2023r.

Całość dokumentacji do wglądu w siedzibie ROD, ul. Warszawska 34, pok. 306, 25-312 Kielce.

Zadanie realizowane jest w ramach projektu „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”, Działania 2.5. – Poprawa jakości środowiska miejskiego, Osi priorytetowej: II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.