PZD pracuje nad Programem Bezpieczeństwa w ROD

Krajowa Rada PZD przygotowuje Otwarty Program Bezpieczeństwa w ROD. To w tej chwili jedna z priorytetowych spraw PZD. Wszystkie działanie podejmowane w tym kierunku zmierzają do tego, by ROD stały się bezpiecznymi punktami na mapie poszczególnych miast, a działkowcy mieli poczucie komfortu.

Do prac nad projektem w dniu 3 lipca br. przystąpiła Komisja ds. bezpieczeństwa Rodzinnych Ogrodów Działkowych w składzie: Piotr Gadzikowski – przewodniczący, Robert Klimaszewski, Józef Romanowski, Jerzy Adamski, Stanisław Zawadka i Leszek Bucki.

Posiedzenie Komisji rozpoczął prezes PZD Eugeniusz Kondracki.   

„W ubiegłym roku żyliśmy tematem bezpieczeństwa. Podjęte zostały 3 podstawowe uchwały w tym zakresie.  Jednak z uwagi na powagę i rozwój Związku problem bezpieczeństwa w ROD zasługuje na ujęcie w osobnym programie” – powiedział prezes Eugeniusz Kondracki.

Poszczególni członkowie Komisji  w pełni zgadzali się z Prezesem PZD, uznając powstanie nowego programu za pilne i konieczne.

„Program Bezpieczeństwa jest bardzo istotny. Same ogrody zaczęły już podejmować działania zmierzające do zwiększenia bezpieczeństwa. Pomagają im w tym także Okręgi. Jednak istnieje duża potrzeba opracowania programu poświęconego właśnie bezpieczeństwu w ROD.  Mamy na czym pracować. Te 3 uchwały dotyczące bezpieczeństwa są doskonałym źródłem do jego stworzenia” –  powiedział przewodniczący komisji Piotr Gadzikowski.

Wstępne założenie programu zostały przygotowane przez Krajową Radę PZD, a przedstawił je Marcin Juszczel, prawnik z Wydziału Prezydialnego KR PZD.

Komisja ds. bezpieczeństwa, po zapoznaniu się z założeniami projektu rozpoczęła pracę nad jego poszczególnymi punktami.

Ustalono, że procedowany program ma być swoistym drogowskazem dla zarządów ROD, pokazywać metody i formy działania, które przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa w ogrodach. Założenia programu zostały opracowane na podstawie przeprowadzonych w ROD badań, dotyczących stanu bezpieczeństwa. Wynika z nich, iż głównymi problemami z którymi borykają się ROD w kwestiach dotyczących bezpieczeństwa są m.in. włamania, kradzieże, podpalenia, celowe niszczenie mienia, problemy z dotarciem służb straży pożarnej, czy ratunkowych.

Mając na uwadze powyższe informacje Komisja założenia nowego programu, zawarła w podstawowych blokach: Infrastruktura i Współpraca zewnętrzna. W części poświęconej Infrastrukturze podkreślano, iż ROD powinny zadbać o ogrodzenia i oświetlenia, a także rozważyć instalacje monitoringu bądź zatrudnienie profesjonalnej ochrony. Nie mniej ważna jest drożność i przejezdność alejek. Ma to szczególnie znaczenie w kontekście przejazdu służb ratunkowych. W programie zawarto również kwestie dotyczące stanów technicznych instalacji elektrycznej i potrzebę istnienia w każdym ROD głównego zaworu odcinającego energię. Członkowie Komisji zwrócili także uwagę na kwestie ubezpieczeń ROD. Wskazywano, aby prezesi ROD przywiązywali większą wagę do zawieranych umów, a także rozważyli zawarcie ubezpieczeń ogrodów od nieszczęśliwych wypadków i ich następstw. Takie ubezpieczenie pozwoli uchronić ROD przed ewentualnymi roszczeniami poszkodowanych na terenie ROD osób. Zapewnienie bezpieczeństwa dokumentów – to kolejny punkt zawarty w programie, szczególnie istotny w kontekście obowiązującego RODO. Zagwarantować to ma odpowiednie wyposażenie w systemy antywłamaniowe siedzib ogrodów.

Dużo miejsca w programie bezpieczeństwa poświęcono także na współpracę zewnętrzną, ze szczególnym uwzględnieniem Policji i Straży Miejskiej. Wspólne patrole, spotkaniach ze służbami, udział w działaniach prewencyjnych. To wszystko ma zmierzać do ogólnej poprawy bezpieczeństwa w ROD. W zaleceniach do programu podkreślano, że istotny wpływ na poprawę bezpieczeństwa w ROD mają sami działkowcy. Dlatego bardzo ważna jest ciągła poprawa ich wiedzy w tym temacie oraz zwiększanie świadomości w zakresie bezpieczeństwa.

Przygotowany przez Komisję projekt programu zostanie przedłożony do dalszego procedowania Krajowemu Zarządowi i Krajowej Radzie PZD.

 E.Ch.