Projekt ustawy o zmianie ustawy „śmieciowej” wrócił do konsultacji międzyresortowych

Przypominamy, że w dniu 3 września 2018 r. do KR PZD wpłynęło pismo z Ministerstwa Środowiska o zaopiniowanie projektu ustawy z dnia 28 sierpnia 2018 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i niektórych innych ustaw.

KR PZD po dokonaniu analizy prawnej ww. projektu ustawy i po jego konsultacji z Okręgami PZD, w dniu 13.09.2018 r. przekazała do Ministra Środowiska pismo z następującymi uwagami i propozycjami:

  •  poparła, aby wywóz śmieci z terenów wszystkich ROD odbywał się tak jak z nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne (na podstawie deklaracji „śmieciowej”, w której zarządy ROD będą mogły same wyliczać opłatę za śmieci). Dzięki temu, ROD przestaną być obejmowane przez gminy ryczałtowym systemem odbioru odpadów, który był krytykowany w środowisku działkowców za spowodowanie drastycznych podwyżek opłat za śmieci.
  • zgłosiła propozycję, aby w projekcie ustawy została określona maksymalna wysokość opłaty rocznej za wywóz śmieci z terenów ROD (w przeliczeniu na działkę rodzinną).
  • zaproponowała wprowadzenie przepisów przejściowych, uwzględniających fakt, że obecnie w rodzinnych ogrodach działkowych obowiązują 3 systemy wywozu śmieci, które zostały opisane na wstępie pisma do MŚ;
  • wskazała na konieczność doprecyzowania, że zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami w przypadku zagospodarowywania bioodpadów w kompostownikach będzie dotyczyło również kompostowników „ogrodowych” (a nie tylko „przydomowych”).

Jednocześnie, KR PZD wyraziła chęć współpracy w dalszych pracach związanych z ww. projektem ustawy.

W ślad za pismem KR PZD, swoje stanowiska w sprawie projektu nowelizacji ustawy śmieciowej przesłały do MŚ Okręgi PZD, zarządy ROD, komisje rewizyjne PZD oraz działkowcy (dostępne pod linkiem).

Zgodnie z informacjami z Rządowego Centrum Legislacji, projekt ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach jest już po uzgodnieniach resortowych, konsultacjach społecznych i opiniowaniu. Po rozpatrzeniu zgłoszonych uwag, Komitet Społeczny Rady Ministrów zlecił „pogłębione konsultacje robocze na poziomie resortowym” (link).

Z powyższego wynika, że projekt nowelizacji ustawy śmieciowej jest wciąż przygotowywany i nie trafił jeszcze do Sejmu RP. KR PZD będzie zatem w dalszym ciągu monitorowała proces legislacyjny w tej sprawie i na bieżącą informowała ROD i działkowców o kolejnych etapach procedowania ww. projektu ustawy.

MAP