Posiedzenie Krajowego Zarządu PZD w dniu 8 marca 2022 r. 

W dniu 8 marca 2022 r. Krajowy Zarząd PZD pod przewodnictwem Eugeniusza Kondrackiego Prezesa PZD obradował na kolejnym posiedzeniu przeprowadzonym w formie zdalnej. Uczestniczyła w nim Maria Fojt Przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD.

Obrady rozpoczęły się od dyskusji na obecnie gorący i bardzo ważny temat związany z sytuacją na Ukrainie, a dotyczący pomocy Związku dla uchodźców z tego kraju. Prezes przedstawił informację na temat działań, które są już podejmowane przez wiele ROD i OZ w kraju, o czym poinformowały Okręgi PZD. Każdego dnia coraz więcej ogrodów pomaga uchodźcom, szczególnie w Okręgu Podkarpackim i Okręgu w Lublinie ze względu na swoje przygraniczne położenie. Coraz większa pomoc jest niezbędna, bo już ponad 1200 000 osób przekroczyło granice Polski uciekając przed wojną. OZ, Zarządy ROD i działkowcy włączyli się już w zbiórki artykułów pierwszej potrzeby. Również większość jest w kontakcie z samorządami lokalnymi oraz organizacjami pomocowymi. Ustalono, że najważniejsze działania, jakie można podjąć to udostępnienie świetlic ogrodowych na zbiórki niezbędnych rzeczy dla uchodźców czy na miejsce czasowego pobytu we współpracy z samorządami lokalnymi i organizacjami pomocowymi, które koordynują lokalne działania w tym zakresie, włączenie się działkowców w działania podejmowane przez samorządy, a także w zbiórki pieniędzy, które przeznaczane są na pomoc obywatelom Ukrainy zarówno tym, którzy są już na terenie naszego kraju, jak i tym, którzy pozostali na Ukrainie. Prezes Związku, poparty przez członków KZ oraz Przewodniczącą KKR podkreślili, że środki finansowe powinny być przekazywane na sprawdzone organizacje, które dają gwarancję uczciwości i wydatkują zebrane środki na pomoc uchodźcom. Krajowy Zarząd również zaangażował się w tę pomoc i zadecydował o wsparciu finansowym zbiórki prowadzonej przez Polską Akcję Humanitarną.

Krajowy Zarząd PZD ustalone działania zawarł w Stanowisku w sprawie pomocy struktur PZD i samych działkowców uchodźcom z Ukrainy oraz Apelu do działkowców, zarządów ROD i Okręgów w sprawie pomocy dla uchodźców, które zostały zamieszczone na stronie internetowej PZD, które można przeczytać pod poniższymi linkami:

http://pzd.pl/artykuly/26196/188/STANOWISKO-Krajowego-Zarzadu-Polskiego-Zwiazku-Dzialkowcow-z-dnia-8-marca-2022-roku-w-sprawie-pomocy-struktur-PZD-i-samych-dzialkowcow-uchodzcom-z-Ukrainy.html

http://pzd.pl/artykuly/26195/188/APEL-Krajowego-Zarzadu-PZD-do-dzialkowcow-zarzadow-ROD-i-Okregow-PZD-w-sprawie-pomocy-dla-uchodzcow-z-Ukrainy.html

Krajowy Zarząd PZD podjął temat współpracy medialnej Krajowego Zarządu z Okręgowymi Zarządami oraz aktualizacji i bieżącego prowadzenia stron internetowych okręgów, co w kilku przypadkach pozostawia wiele do życzenia. Ustalono, że konieczna jest mobilizacja w tym zakresie, bowiem internet od kilku już lat jest podstawowym źródłem informacji, również dla działkowców, OZ muszą więc wyjść naprzeciw rozwojowi techniki i potrzeb działkowców oraz ogrodów.

Krajowy Zarząd PZD zapoznał się z informacją na temat działalności prawnej struktur PZD, w tym  stan spraw sądowych i administracyjnych, które są obsługiwane przez radców prawnych i inspektorów ds. terenowo-prawnych zatrudnionych w Okręgach oraz kancelarie prawne, którą  przedstawiła szczegółowo r. pr. Monika Pilzak z Biura Prawnego JK PZD. Prezes podsumowując temat podkreślił, że etatowe służby prawne w Okręgach, które na bieżąco będą reagowały na pojawiające się  sprawy i problemy to dziś konieczność. Liczba spraw rośnie, więc wzmocnienie zaplecza prawnego w jednostkach terenowych musi nastąpić niezwłocznie. KZ postanowił temat kontynuować na kolejnym posiedzeniu i wówczas podjąć uchwalę wskazującą politykę Związku w tym zakresie.

Więcej na ten temat można przeczytać w komunikacie, który został umieszczony na stronie internetowej PZD.

W nawiązaniu do zaleceń pokontrolnych dla Komisarycznego Okręgowego Zarządu Mazowieckiego PZD przyjętych w styczniu br.,  Krajowy Zarząd PZD ocenił stan ich wykonania po miesiącu od wdrożenia. Ocenił również funkcjonowanie Komisarycznego OZ Mazowieckiego PZD na podstawie informacji przedstawionych przez OZ po miesiącu od powołania pozytywnie oceniając podjęte inicjatywy i działania oraz zaangażowanie jego członków, a także Dyrektor Biura Okręgu Mazowieckiego.

Krajowy Zarząd PZD działając w trybie nadzoru stwierdził nieważność jednej uchwały i uchylił kolejną podjętych przez OZ w Koszalinie dotyczących ROD im. E. Gierczak w Koszalinie. Ponadto rozpatrzył odwołanie od uchwały OZ we Wrocławiu dotyczącej ROD „Szczepin” we Wrocławiu nie uwzględniając złożonego odwołania.

Jak na każdym posiedzeniu, Krajowy Zarząd PZD podejmował decyzje w sprawach dotyczących likwidacji i regulacji prawnych gruntów ROD: wyraził  zgodę na wykreślenie prawa użytkowania PZD odnośnie części ROD „Dzierżonia” w Krapkowicach z księgi wieczystej z uwagi na to, iż grunt jest własnością osoby prywatnej, wyraził zgodę na dokonanie zmian w Rejestrze ROD w związku z zastosowaniem specustawy drogowej przy likwidacji części ROD „Czyżyk” we Wrocławiu, ROD „Dalie” we Wrocławiu oraz ROD im. H. Wieniawskiego w Rzeszowie, a także wyraził zgodę na dokonanie zmian w Rejestrze ROD dla ROD „Kauczuk” w Bydgoszczy oraz ROD im. F. Roosvelta w Poznaniu. Ponadto KZ dokonał skreślenia z Rejestru ROD wyodrębnionego ROD „Włosań” we Włosani. Na wniosek OZ Mazowieckiego Krajowy Zarząd PZD wyraził zgodę na ustalone przez OZ warunki likwidacji części ROD „Prasa Stegny” w Warszawie.

Krajowy Zarząd PZD udzielił pożyczki z Funduszu Samopomocowego dwóm ROD z Grudziądza (Okręg Toruńsko-Włocławski): ROD „Relaks” na podłączenie do miejskiej sieci wodociągowej oraz dla ROD „Energetyk” na remont hydroforni.

Krajowy Zarząd PZD rozpatrzył wniosek Okręgowego Zarządu Pomorskiego PZD w sprawie finansowania rozbiórki budynku w ROD „Marysieńka”’ w Gniewie i negatywnie odniósł się do proponowanego funduszu, który miałby wg OZ służyć temu celowi.

ZRS