Posiedzenie kolegium prezesów ROD rejon Kielce oraz rejon Masłów

Kolejnym etapem tegorocznych spotkań oraz narad aktywu świętokrzyskich rodzinnych ogrodów działkowych było odbyte w dniu 27 marca br. kolegium prezesów ROD miasta Kielce oraz sąsiedniej gminy Masłów. W spotkaniu z ramienia Okręgu udział wziął jego prezes Edward Galus oraz dyrektor biura Jan Stańczyk. W ramach kolegium funkcjonuje 17 ROD z miasta Kielce oraz 4 ROD z gminy Masłów.

W katalogu tematów, które były przedmiotem posiedzenia, znalazły się przede wszystkim zagadnienia ważne z punktu widzenia Związku jako całości, które

w naturalny sposób przenoszone są na poziomy okręgów oraz poszczególnych ogrodów. Chodzi tutaj oczywiście o trwający konkurs grantowy ARiMR i uzyskiwane w ramach przedmiotowej inicjatywy środki na realizację konkretnych zadań. Dwa kieleckie ROD skutecznie już rozliczyły pozyskane granty, dwa kolejne są w trakcie realizacji.

Dokonano szczegółowego omówienia zasad przygotowania, przeprowadzenia

i sprawozdawczości tegorocznych walnych zebrań. Szczególny nacisk położony został na prawidłowe sporządzenie dokumentacji, która jest kolejno podstawą pobierania opłat czy prowadzenia ogrodowych inwestycji.

Nie mogło oczywiście zabraknąć także tematów związanych stricte

z poszczególnymi ogrodami. Przedstawiono wyniki procesu regulacji stanów prawnych ogrodów w oparciu o art. 75 i 76 ustawy o ROD. W odniesieniu do kieleckich i podkieleckich ROD udało się pozyskać tytuł do ponad 24 ha,

a procesem regulacji objęto łącznie w całości lub w części aż 11 ogrodów.

Przedstawiono i omówiono trwające postępowania w zakresie roszczeń do terenów ROD. Te, które nadal się toczą, obejmują w całości już tylko ROD zlokalizowane na terenie miasta Kielce. Obok aktywnych postępowań administracyjnych i sądowych wskazano także na niemal w całości zakończony proces regulacji tzw. roszczeń „uśpionych”. Grupa ta została zmniejszona obecnie do zaledwie jednego kieleckiego ROD i symbolicznej powierzchni 327m².

Całości posiedzenia dopełniła tematyka tegorocznych szans uzyskania dotacji

z budżetu lokalnych samorządów z przeznaczeniem na najpilniejsze i najważniejsze zadania inwestycyjne.

W trakcie prowadzonej dyskusji prezesi ROD odnieśli się merytorycznie do każdego z powyższych tematów. Poruszono także wiele kwestii o charakterze indywidualnym – każdy bowiem ROD posiada swoją konkretną specyfikę

i uwarunkowania, co przekłada się na konkretne wyzwania, którym należy sprostać.

Kontynuowana już od lat formuła kolegiów jest, jak potwierdzili to sami uczestnicy, bardzo dobrą formą wymiany poglądów, omówienia problemów, ale

i podzielenia się swoimi sukcesami. Zacieśnia też jeszcze bardziej relacje na linii ROD – Okręg, ale i pomiędzy poszczególnymi ogrodami między sobą.

Anna Pańczyk

st. inspektor ds. terenowo – prawnych

Okręgu Świętokrzyskiego PZD