Poseł Artur Gierada popiera propozycje PZD

w zakresie planowania przestrzennego

Uchwalona w dniu 7 lipca 2023 r. ustawa o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw i wprowadzona gruntowna modyfikacja planowania przestrzennego w Polsce, jest obecnie najważniejszym z tematów jakimi żyje całe stowarzyszenie ogrodowe PZD.

Mnożą się kierowane od struktur stowarzyszenia i indywidualnych działkowców stanowiska oraz apele do Ministra Rozwoju i Technologii z prośbą o wprowadzenie fundamentalnych zmian do projektu przygotowanego rozporządzenia uszczegóławiającego ww. nowelizację.

Kolejną możliwością prezentowania uwag są bez wątpienia spotkania z parlamentarzystami, którzy mają realny wpływ na kształtowanie prawa w naszym kraju.

Do takiego też spotkania doszło w dniu 30 października br. w Kielcach, kiedy to postulaty działkowców zaprezentowano Panu Arturowi Gieradzie – posłowi Platformy Obywatelskiej i przewodniczącemu świętokrzyskich struktur tego ugrupowania.

W trakcie merytorycznej rozmowy, dyrektor biura Okręgu, przedstawił szczegółowo propozycje zawarte w projekcie rozporządzenia Ministerstwa Rozwoju i Technologii oraz zagrożenia jakie te zapisy w obecnym kształcie niosą dla blisko 4500 rodzinnych ogrodów działkowych i miliona użytkowników działek.

Pan Poseł zgodził się z argumentacją PZD, iż obecny, wąski zakres uwzględniający zieleń działkową w zaledwie 2 z 13 stref planistycznych, to zbyt mało. Celem zabezpieczenia dalszego funkcjonowania ROD w dokumentach planistycznych miast i gmin, koniecznym jest wpisanie ogrodów działkowych w zdecydowanie większej liczbie stref i danie tym samym władzom samorządowym szansy na uwzględnienie ROD na swoim terenie. Zapewnił o swoim poparciu dla inicjatywy Działkowców i Związku w kierunku zachowania ROD w krajobrazie lokalnego samorządu. Zadeklarował także pełną współpracę i pomoc na dalszym etapie prac nad ostateczną treścią rozporządzenia, tak aby postulaty środowiska działkowców zostały wzięte pod uwagę.

Anna Pańczyk

st. inspektor ds. terenowo – prawnych

Okręgu Świętokrzyskiego PZD