Narady szkoleniowe dla przewodniczących komisji rewizyjnych, skarbników i księgowych ROD z Okręgu Świętokrzyskiego PZD

W dniach 12 i 13 lutego br. w siedzibie Okręgu Świętokrzyskiego PZD w Kielcach odbyły się narady szkoleniowo-instruktażowe dla członków komisji rewizyjnych, skarbników oraz księgowych ROD z terenu województwa świętokrzyskiego. Frekwencja podczas obu dni była bardzo wysoka na sali konferencyjnej Okręgu zjawili się przedstawiciele niemal wszystkich Ogrodów.

Program narad był szczegółowy i w głównej mierze skupiał się na nadchodzącej wielkimi krokami tegorocznej kampanii zebrań sprawozdawczych w ROD oraz związanych z nią obowiązków poszczególnych organów ROD i osób pełniących funkcje w zarządach i komisjach rewizyjnych. W roli prowadzących naradę wystąpili Prezes Okręgu Świętokrzyskiego PZD Edward Galus, Dyrektor Biura Okręgu Jan Stańczyk, Główna Księgowa Okręgu Anna Balasińska oraz Zastępca Przewodniczącej Okręgowej Komisji Rewizyjnej Wincentyna Roter.

W programie wspólnym narad znalazły się takie tematy jak rola organów ogrodowych w przygotowaniu i przeprowadzeniu walnych zebrań, nowelizacje ustaw mających bezpośredni wpływ na funkcjonowanie Ogrodów (ustawa o utrzymaniu porządku i czystości w gminach oraz Prawo budowlane), ROD w dokumentacji planistycznej miast i gmin czy też kwestia wykorzystywania majątku Związku. Poświęcono również sporo czasu i dyskusji na temat wdrażania programu finansowo-księgowego DGCS PZD System w ROD na terenie województwa, a także działalności otwartego w ubiegłym roku Ośrodka Finansowo-Księgowego, do którego przystępuje coraz więcej Ogrodów. Pozostałe części porządku obrad różniły się w zależności od audytorium.

I tak w pierwszym dniu narady, który dedykowany był przede wszystkim przedstawicielom ogrodowych komisji rewizyjnych, szczegółowo naświetlono prawa i obowiązki komisji, regulamin ich działania oraz tematykę bieżących kontroli. Zebrani zapoznali się także z prawidłowymi zasadami badania sprawozdań finansowych za rok 2019 oraz opiniowania preliminarzy finansowych na rok 2020. Z kolei w drugim dniu narad, poświęconemu w głównej mierze skarbnikom i księgowym ROD skupiono się na zasadach prawidłowego sporządzania bilansu ROD z podziałem na poszczególne jego pozycje, omówiono najczęściej przydarzające się błędy i pojawiające problemy. Wiele czasu poświęcono również zagadnieniom wynagradzania za pracę w Ogrodach, świadczeń i nagród oraz rozliczeniom publiczno-prawnym w postaci elektronicznego przesyłania informacji i deklaracji PIT oraz dokumentów do ZUS.

Zebrani na naradach skarbnicy, księgowi oraz przewodniczący komisji rewizyjnych ROD podjęli dwa stanowiska w sprawie nowelizacji ustawy Prawo budowlane, w których poparli poprawkę rządową zakładającą wyłączenie spod możliwości uproszczonej legalizacji samowoli budowlanych zlokalizowanych na terenach ROD oraz opowiedzieli się za zachowaniem tradycyjnych funkcji i roli rodzinnych ogrodów działkowych.

Narady były też świetną okazją do rozmów i wymiany doświadczeń pomiędzy członkami poszczególnych ROD z terenu województwa.

Anna Pańczyk

st. inspektor ds. terenowo-prawnych

Okręg Świętokrzyski PZD w Kielcach