Narada prezesów ROD z województwa świętokrzyskiego

W dniu 11 grudnia br. w Okręgu Świętokrzyskim PZD w Kielcach zorganizowana została narada prezesów ROD z terenu województwa świętokrzyskiego. Zaproszeni przybyli licznie, chcąc zapoznać się z aktualną sytuacją działkowców, Ogrodów i Związku, z najważniejszymi wydarzeniami ostatnich miesięcy, ale i z zadaniami, jakich trzeba będzie się podjąć w nadchodzącym roku.

Naradę otworzył Prezes Okręgu Edward Galus, witając wszystkich zebranych oraz dziękując za przybycie. Następnie odczytano porządek obrad i głos zabrała Główna księgowa Okręgu Anna Balasińska. Szczegółowo zajęła się bardzo aktualnym tematem zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych i związanymi z tym nowymi obowiązkami płatników PIT. Zmiany te wprowadzają bowiem obowiązek przesyłania informacji oraz deklaracji PIT-4, PIT-11, PIT-8AR dotyczących wypłat świadczeń, nagród, umów zlecenia oraz o dzieło w roku 2018 obowiązkowo przy pomocy podpisu kwalifikowanego w terminie do 31 stycznia 2019 r. Następnie Pani Anna Balasińska szeroko omówiła zagadnienia związane z wdrażaniem w Ogrodach programu DGCS PZD System. Poruszony został również bardzo ważny temat ośrodków finansowo-księgowych w Okręgach, który spotkał się ze sporym zainteresowaniem zebranych prezesów i przedstawicieli zarządów ROD. Omówiono także pokrótce wyniki kontroli przeprowadzonych w Ogrodach w 2018r., zwracając uwagę na najczęściej pojawiające się problemy i nieprawidłowości, by móc wyciągnąć wnioski na przyszłość w pracy organów ogrodowych.

W następnej kolejności głos przejął Dyrektor biura Okręgu Jan Stańczyk. Jako pierwsza poruszona została kwestia tegorocznych wyborów samorządowych. Podsumowano ich wyniki, a także kandydatury i sukcesy wyborcze członków Polskiego Związku Działkowców. Następnie zajęto się tematem ochrony danych osobowych w PZD, omawiając wydany niedawno przewodnik RODO w ROD. W kwestii tej było wiele pytań, na które Dyrektor i Prezes Okręgu starali się udzielić wyczerpujących odpowiedzi.

Kolejnymi zagadnieniami był projekt ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach oraz niektórych innych ustaw. Następnie poświęcono czas na omówienie Programu budowy siedzib dla zarządów ROD i wymieniono świętokrzyskie Ogrody, których działania włączyły się w realizację programu oraz na kwestię inwestycji w ROD. Temat ten jest niezmiernie aktualny, gdyż infrastruktura ogrodowa staje się coraz bardziej wyeksploatowana i w całym Związku widać pilną potrzebę podejmowania inwestycji i szukania środków finansowych na ten cel. Oczywiście podkreślono sukcesy świętokrzyskich ROD i Okręgu w tym względzie, gdyż to właśnie w naszym regionie udało się otrzymać największe dotacje ze środków zewnętrznych na poprawę jakości infrastruktury ROD.

Poruszono również tematy które zwyczajowo pojawiają się na każdej naradzie, jak stan roszczeń do gruntów ROD, wykorzystanie majątku Związku czy regulacje stanu prawnego ROD na podstawie art. 75 i 76 naszej ustawy.

W sprawach różnych dużą ilość czasu poświęcono zbliżającej się kampanii zebrań sprawozdawczo-wyborczych i roli zarządów ROD w jej prawidłowym przeprowadzeniu. Następnie rozgorzała dyskusja nad wszystkimi tematami poruszonymi podczas narady. Spotkanie zakończyło się wzajemnymi życzeniami spokojnych Świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego Nowego Roku na rodzinnych ogrodach działkowych.

Anna Pańczyk

inspektor ds. terenowo-prawnych

Okręg Świętokrzyski PZD w Kielcach