Narada Prezesów i Dyrektorów Biur Okręgów – dzień I

5 lutego br. w Warszawie rozpoczęła się zorganizowana przez Krajowy Zarząd PZD dwudniowa narada prezesów i dyrektorów Biur Okręgów PZD. W naradzie udział wzięło także Kierownictwo Krajowej Komisji Rewizyjnej z jej Przewodniczącą Panią Marią Fojt. Naradę otworzył Prezes PZD Eugeniusz Kondracki, który omówił program, oraz znaczenie jakie poszczególne punkty mają dla bieżącej sytuacji PZD i ROD.

Pierwszy temat stanowiły działania podjęte przez PZD wobec nowelizacji prawa budowlanego. W opinii PZD zmiana pr. budowlanego w kształcie uchwalonym przez Sejm niosła ryzyko masowej legalizacji samowoli budowlanych w ROD, a w konsekwencji  nasilenia zjawiska zamieszkiwania na działkach i związanych z tym problemów i zagrożeń.

Problem zreferował mec. Bartłomiej Piech, przedstawiając argumenty stojące za stanowiskiem PZD oraz podjęte w tej sprawie działania, m.in. udział przedstawicieli Związku w posiedzeniach komisji sejmowych i senackich oraz spotkania w Ministerstwie Rozwoju. W głównej mierze dzięki działaniom PZD, 30 stycznia senacka Komisja Infrastruktury, na wniosek jej Przewodniczącego senatora Jana Hamerskiego poparła jednogłośnie propozycje poprawki wyłączającej tereny ROD z mechanizmu tzw. uproszczonej legalizacji. Podsumowując ten punkt Prezes Eugeniusz Kondracki podkreślił znaczenie, jakie dla skutecznej obrony interesów działkowców i ROD miało wspólne działanie struktur PZD w kampanii społecznej. Ustalono również dalsze kierunki działań w tej sprawie, w tym kontynuowanie spotkań z senatorami i posłami, informowanie o stanowisku PZD w relacjach z mediami oraz w ramach bieżącej współpracy z ROD, kolegiami prezesów i działkowcami.

Kolejnym tematem narady była informacja o realizacji przez PZD  art. 13 ust. 2 ustawy o ROD – dokonywaniu zgłoszeń podejrzeń samowoli budowlanych w ROD. Pani Anna Mioduszewska – prawnik z Wydziału Prezydialnego Jednostki Krajowej PZD,  omówiła zbiorczo informacje, jakie przekazały Okręgowe Zarządy oraz płynące z nich wnioski, m.in. brak właściwej współpracy organów nadzoru budowlanego z zarządami ROD, konieczność monitorowania postępowań przez okręgi. W ramach dyskusji przedstawiciele okręgów podnosili również problem zastraszania zarządów ROD ze strony łamiących prawo budowlane. W podsumowaniu punktu narady Prezes PZD wskazał na konieczność dalszego podejmowania tematu zgłoszeń do PINB w ramach współpracy z ROD, jak również zastępowania przez okręgi, w uzasadnionych przypadkach, zarządów ROD w realizacji tego obowiązków zgłoszeń.

Trzecim tematem narady było obciążanie ROD opłatami przez Wody Polskie. Mec. Bartłomiej Piech omówił niekorzystną interpretację prawa wodnego stosowaną wobec ROD oraz stanowisko PZD zgodnie z którym, pobór wody przez ROD powinien być klasyfikowany wg zasad stosowanych do nawadniania dla celów rolniczych/ogrodniczych. Wody Polskie negują ten pogląd i obciążają działkowców komercyjnymi, dwukrotnie wyższymi stawkami. Na potrzeby ROD  JK PZD przygotowała wzory dokumentów, którymi ROD mogą się posłużyć prowadząc spory prawne. Obecnie sprawy są w sądach.

Prezes Eugeniusz Kondracki poinformował, że od wyników postępowań sądowych PZD uzależnia podjęcie starań o nowelizację, która usunęłaby wątpliwości, co do klasyfikowania (na gruncie prawa wodnego) upraw w ROD do upraw ogrodniczych. Niezależnie zapowiedział opracowanie Programu „PZD dla Klimatu”, w którym podjęte zostanie zagadnienie, co działkowcy mogą zrobić w związku ze zmianami klimatycznymi,  m.in. w zakresie promocji oszczędnej gospodarki wodnej.

W kolejnym punkcie omówiono  Krajowego Zarządu PZD uchwałę nr 25/2020 w sprawie sposobu potwierdzania pozostawania działkowca stroną umowy dzierżawy działkowej (przyjętą 23 stycznia 2020r.). Określa ona zasady procedowania w przypadku gdy działkowiec nie posiada stosownej dokumentacji np. na potrzeby występowania przed sądem.

Kolejnym tematem narady było przeciwdziałanie przez PZD przypadkom niezgodnego ze statutem wykorzystywania terenów i majątku ROD. Przedstawiając zagadnienie mec. Tomasz Terlecki omówił akty wewnątrzorganizacyjne obowiązujące w tym zakresie, jak również konkretne działania i mechanizmy, jakie mogą wdrożyć OZ. W dyskusja przedstawiciele Okręgów zaprezentowali rozwiązania stosowane na ich terenie, jak również, na konkretnych przypadkach, omówili problemy jakie zjawisko to generuje w ROD.

W ramach następnego punktu mec. Tomasz Terlecki przedstawił prace nad nowelizacją Statutu PZD w tym omówił najważniejsze postulaty zgłoszone do JK PZD przez działkowców i organy terenowe a rozpatrywane przez komisję statutową powołaną przez KR PZD. W ramach tego punktu Prezes PZD omówił również kwestię przygotowań do KZ PZD.

Za omówienie kolejnych tematów narady, tj. informatyzacji PZD oraz promocji PZD i ROD odpowiadała Magdalena Kondracka – Dyrektor Wydawnictwa „działkowiec”

W pierwszej części przedstawiła kwestie związane z DGCS PZD Program – systemem operacyjnym dedykowanym dla zarządów ROD. W trakcie prezentacji omówiła m.in. działania skierowane na wsparcie zarządów korzystających z programu – powołanie i przeszkolenie koordynatorów regionalnych, których zadaniem jest m.in szkolenie członków zarządów oraz obsługa telefonicznych dyżurów na potrzeby ROD; szkolenia dla księgowych z OZ, prace nad rozwojem i modyfikacją programu.

Kolejnym zagadnieniem były działania PZD skierowane na wykorzystywanie narzędzi informatycznych w codziennym funkcjonowaniu organizacji, m.in. finalizowane wdrażanie jednolitego systemu poczty elektronicznej dla wszystkich ROD, rozwój newslettera, przygotowanie kompleksowej modyfikacji stron www jednostek PZD, opracowanie strony www z materiałami o tematyce prawnej, dostępnej dla członków organów ROD.

Informacja nt. promocji PZD objęła m.in. działalność wydawniczą oraz znaczenia codziennej współpracy z działkowcami. W ramach dyskusji  omówiono również, działania jakie krajowe i terenowe organy PZD powinny podjąć by ułatwić ROD zaspokajanie potrzeb działkowców.

Kolejny blok stanowiły zagadnienia finansowe. Tematykę zreferowała gówna księgowa JK OPZD Mirosława Marks, odnosząc się do takich zagadnień jak: polityka finansowa PZD, realizacji obowiązków finansowych przez jednostki, stanu rozliczeń wewnątrzorganizacyjnych i ich wpływu na realizację obowiązków wobec członków PZD, w szczególności w kontekście uprawnień nowych działkowców.

W dalszej części pierwszego dnia narady omówiono jeszcze takie zagadnienia jak:

– przygotowania do przeprowadzenia walnych zebrań w ROD w 2020r., – za przedstawienie informacji w sprawie oraz omówienie przyjętych przez Krajowy Zarząd PZD Wytycznych do walnych zebrań sprawozdawczych w ROD w roku 2020. Odpowiadał prawnik z Wydziału Prezydialnego JK PZD Marcin Juszczel.

– działalność kontrolną w stosunku do Okręgów i wnioski wynikające z wyników kontroli zaprezentowała Przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej Maria Fojt    

– zbiorczą informację nt. działalność kontrolnej w stosunku do ROD omówiła Kierownik Wydz. Prezydialnego JK PZD Zofia Rut-Skórzyńska

– Sprawy kadrowe, w tym  strukturę  i stan zatrudnienia w biurach okręgów w jednostkach terenowych PZD przedstawiła Jadwiga Przygódzka kierownik Działu Kadr  JK PZD

Adrianna Józefkiewicz