Narada prezesów, dyrektorów biur okręgów PZD oraz inspektorów ds. terenowo-prawnych w dniu 15 stycznia 2019 roku

W dniu 15 stycznia 2019 r. odbyła się zwołana przez jednostkę krajową PZD w trybie pilnym narada prezesów OZ, dyrektorów biur okręgów oraz inspektorów ds. terenowo – prawnych z całego kraju. Celem narady było omówienie najważniejszych spraw dotyczących ogrodów, działkowców i Związku, a w szczególności polityki przestrzennej miast w stosunku do terenów zajmowanych przez ROD, która ma wpływ na dalsze istnienie rodzinnych ogrodów działkowych.

Naradę otworzył Prezes PZD Eugeniusz Kondracki, który w pierwszej kolejności uczcił pamięć zmarłego Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Wypowiadając się wskazał, iż wszyscy są dotknięci tą tragedią, trudno zrozumieć. Prezes PZD przypomniał zebranym, iż miał zaszczyt osobiście poznać Pana Prezydenta w 2007 roku. Gdańsk miał być organizatorem wydarzeń Euro 2012. Wtedy cały kraj mobilizował się do budowy stadionów. Stadion wybudowany został również i w Gdańsku i to na terenie dwóch ogrodów działkowych obok stoczni Gdańskiej. Zachodziła wówczas potrzeba likwidacji ROD. Ponieważ w Gdańsku rozmowy się przeciągały a czas naglił, zaszła potrzeba kontaktu między Prezesem PZD a Prezydentem. W wyniku tych rozmów dnia 30 listopada 2007 roku podpisany został uroczyście akt notarialny w Gdańsku na terenie jednego z likwidowanych ROD, przy obecności przedstawicieli ROD, w którym zostały zawarte warunki likwidacji i odtworzenia przez miasto ROD na nowym terenie.

Organizacja Euro 2012 w Gdańsku była wyróżnieniem i promocją dla miasta, dlatego nie można było zatrzymywać całej procedury związanej z tym wydarzeniem. ROD o wielkości 33,6 ha został zlikwidowany. Stadion dziś stoi, a w zamian miasto odtworzyło bardzo nowoczesne dwa ogrody o wielkości blisko 44 ha wyposażone w pełną infrastrukturę.

Prezes wskazał, że Związek podszedł do potrzeb miasta z pełnym zrozumieniem a działania Prezydenta Gdańska świadczyły o jego osobistym i sumiennym zaangażowaniu na rzecz miasta i mieszkańców, którzy są również działkowcami. Ostatnie słowa, które skierował do Gdańszczan podkreślają piękno miasta oraz przywiązanie do niego. Dziś już wszyscy wiedzą, że całe swoje życie poświęcił dla Gdańska i dla ludzi, dla których pracował. Tymi słowami Prezes PZD wyraził żal po tej stracie, ponieważ był to człowiek otwarty na rozmowy i potrafiący przyjąć argumenty rozmówcy.

Następnie Prezes PZD Eugeniusz Kondracki przybliżył zebranym najważniejszy temat narady, którym jest sytuacja wynikająca z opracowywanych projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz projektów studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, a także skutków dla ROD i działkowców. Wskazał, iż od zapisów w miejscowych planach i studiach zależy dalszy los rodzinnych ogrodów działkowych. Natomiast obecne działania niektórych miast nie napawają optymizmem. Jasno widać, iż skończyły się wybory samorządowe, a zaczęły prace nad nowymi planami i studiami, których zapisy są niebezpieczne dla dalszego funkcjonowania ROD, w szczególności w większych miastach jak Kraków, czy Warszawa. Takie sytuacje muszą wywołać natychmiastową reakcję Związku. Przecież zapisanie, w miejsce istniejących ogrodów lub w ich sąsiedztwie, innego przeznaczenia terenu niż zieleń działkowa, w konsekwencji wiąże się z ich likwidacją. Dlatego tak ważnym elementem działalności Związku jest uczestniczenie w tworzeniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, oraz walka o zachowanie w nich ogrodów działkowych.

Na działania struktur Związku należy spojrzeć przez pryzmat obowiązujących przepisów, w szczególności ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r., która zawiera zadania i wskazuje kierunki postępowania. Cytując preambułę ustawy o ROD, Prezes PZD wskazał zebranym na konieczność jej przekształcenia na zadania, które Związek ma realizować. Nie wolno także zapominać o art. 4 ustawy o ROD, który wskazuje, iż ROD są urządzeniami użyteczności publicznej, służącymi zaspokajaniu wypoczynkowych, rekreacyjnych i innych potrzeb socjalnych członków społeczności lokalnych.Równie ważny jest art. 46 ustawy o ROD zawierający zadania Związku. Z tego przepisu wynika postawa, jaką Związek winien przybrać, w szczególności w takiej sytuacji, jaka jest obecnie.

Miasta muszą się rozwijać, ale nie może to odbywać się za każdym razem kosztem ROD. Natomiast jeśli ogród zostanie przewidziany do likwidacji, to Związek ma obowiązek egzekwować od podmiotu likwidującego przewidziane ustawą odszkodowanie dla działkowców, PZD i teren zamienny na odtworzenie nowego ROD.

Prezes PZD podkreślił również, iż z walki o zachowanie ROD w planach planistycznych miast nie można wyłączyć zarządów ROD i działkowców, należy zawsze mieć na uwadze dobro PZD, ROD i działkowców. Nie wolno nie podejmować żadnych działań, jak również nie wolno nie informować o sytuacji zarządów ROD i działkowców. Tu potrzebna jest pełna transparentność i komunikatywność między działkowcami, zarządami ROD, okręgami oraz jednostka krajową PZD. Prezes PZD zaznaczył, iż PZD to Związek działkowców i zawsze o tym należy pamiętać.

Następnie Prezes PZD przybliżył zebranym aktualne informacje na temat poszczególnych miast, których działania prowadzone w ciągu ostatniego czasu wymogły zwołanie powyższej narady. Odnosząc się do Krakowa, gdzie toczą się procedury zmierzające do uchwalenia nowych miejscowych planów, Prezes PZD przypomniał zebranym, iż Okręg Małopolski zmaga się z ciężką sytuacją roszczeniową. Powyższe z pewnością może mieć wpływ na działania Okręgu, które w pierwszej kolejności skupiają się na rozwiązywaniu problemów związanych z tymi roszczeniami.

Prezes PZD wskazał również na pozytywną i godną naśladowania  postawę zarządu ROD „Księży Młyn” i łódzkich działkowców, którzy w obronie ROD złożyli 103 uwagi do planu zakładającego częściową likwidację ROD pod park i miejska plażę. Niestety Rada Miasta uchwaliła niekorzystny dla ogrodu plan, ale reakcja wszystkich struktur Związku zasługuje na pochwałę.

Bardzo trudna sytuacja występuje także w Warszawie, gdzie do 9 stycznia br. zbierane były uwagi do projektu studium dla miasta Warszawy, gdzie wiele terenów ROD przeznaczonych jest na inne cele. W walkę o zachowanie ogrodów włączyła się także jednostka krajowa PZD, która wystosowała Komunikat do działkowców, jakie działania w tej sprawie powinny zostać podjęte. Informacja została również zamieszczona na Facebooku, co wywołało lawinę pozytywnych komentarzy, dużo polubień i reakcję działkowców i sympatyków ogrodów działkowych, którzy tylko do okręgu Mazowieckiego złożyli około 350 ankiet w obronie ROD. Nie wiadomo ilu mieszkańców takie uwagi złożyło bezpośrednio do Urzędu.

Następnie uczestnikom narady przybliżono procedurę planistyczną jaka obowiązuje przy uchwalaniu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, która uregulowana jest w ustawie z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Z kolei Kierownik Wydziału Gospodarki Gruntami KZ PZD – Pani Mariola Kobylińska przedstawiła wstępną informację dotyczącą aktualnej sytuacji ROD w miejscowych planach i studiach, a wynikającą z danych przesłanych przez okręgi. Powyższy temat będzie szczegółowo przedstawiony na najbliższym posiedzeniu Krajowego Zarządu PZD oraz Krajowej Rady PZD.

Następnie głos w naradzie zabrali Prezesi z okręgów Pomorskiego – Pan Józef Matwies, Łódzkiego – Pani Izabela Ożegalska, Mazowieckiego – Pan Krzystof Podlewski i Małopolskiego – Pani Zofia Mierniczek, gdzie w ostatnim czasie działania miast związane z uchwalaniem nowych studiów i miejscowych planów wprowadzają znaczne zagrożenie dla dalszego istnienia ROD. Wskazali oni na działania, jakie są podejmowane w okręgach oraz pozytywne reakcje zarządów ROD i działkowców, którzy dowiadując się o niekorzystnych działaniach miast w stosunku do ROD, podejmują działania w ich obronie. Jednocześnie Prezes Okręgu Łódzkiego podziękowała za wsparcie dla ROD „Księży Młyn”, które wyrażało się w licznych stanowiskach przyjętych przez ograny Związku.

W dyskusji wypowiedzieli się też Prezesi Okręgów we Wrocławiu – Pan Janusz Moszkowski i w Poznaniu – Pan Zdzisław Śliwa, gdzie aktywność Okręgów, zarządów ROD i działkowców zapewniła bezpieczeństwo dla ROD. W Poznaniu już od dawna występuje bardzo dobra współpraca z miastem, co przekłada się na bezpieczeństwo ROD. Prezes Zdzisław Śliwa zwrócił uwagę, iż nawet jeśli dochodzi w Poznaniu do większej likwidacji ogrodów, to Miasto zapewnia teren zamienny na jego odtworzenie ROD, tak jak będzie to miało miejsce w najbliższym czasie, gdzie powstanie nowy ROD na Krzesinach.

Z kolei Prezes Okręgu we Wrocławiu przybliżył zebranym walkę, jaką toczył okręg, zarządy ROD i wrocławscy działkowcy, celem zachowania w studium ogrodów działkowych. Działania te przyniosły sukces, gdyż 820 ha terenów 92 ROD – co stanowi 58 % powierzchni ROD we Wrocławiu – mają w studium zapis zieleń działkowa.

W dalszej części narady głos zabrali także Zygmunt Wójcik – Wiceprezes Okręgu w Elblągu i  Andrzej Bojko – Prezes Okręgu Podlaskiego, którzy przedstawili aktualną sytuację związaną z pracami planistycznymi w ich terenie.

Podsumowując naradę, Prezes PZD wskazał na działania, jakie należy podejmować, aby bronić ROD, do których należy prowadzenie stałego monitoringu stron internetowych gmin, prasy lokalnej i obwieszczeń dotyczących prowadzonych przez gminy postępowań, zajmowanie stanowisk, które będą zawierały opinię Związku i będą przekazywane do właściwych gmin, aranżowanie spotkań z prezesami i zarządami tych ROD, które w związku z przygotowywanymi dokumentami planistycznymi utracą zapis ZD, bądź nie uzyskają takiego zapisu, informowanie nie tylko zarządów ROD, ale i działkowców o zaistniałej sytuacji,  tak aby mogli włączyć się w obronę ROD.

Bardzo ważne dla zapewnienia bezpieczeństwa ROD jest podnoszenie ich standardów, poprzez prawidłowe zagospodarowanie, gdyż to one są wizytówką Związku. Miastu trudniej będzie przewidzieć do likwidacji dobrze zagospodarowany i zadbany ogród. Ważna jest także rosnąca aktywność ROD, działkowców i Związku w stosunku do społeczności lokalnej. Otwieranie się na potrzeby mieszkańców poprzez m.in. udostępnianie terenów ROD dla przedszkoli, osób starszych, czy przekształcanie w ogrody otwarte, jest ważną a zarazem bardzo potrzebną inicjatywą, która pozytywnie wpływa na wizerunek ogrodów działkowych i Związku.

 

Kolejny temat dotyczył projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami. Zreferował go r. pr. Bartłomiej Piech, Dyrektor Biura Prawnego JK PZD, stwierdzając, że projekt tej ustawy jest jednostronnie korzystny dla osób, które utraciły prawo do swoich nieruchomości i chcą je odzyskać. Omówił przygotowaną opinię prawną na temat powyższego projektu ustawy, która przewiduje m. in. wydłużenie okresu, w jakim osoby te mogą domagać się zwrotu praw do nieruchomości.

Ostatnim poruszonym tematem były narady i szkolenia w sprawie walnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych. Pani Zofia Rut-Skórzyńska, Kierownik Wydziału Prezydialnego JK PZD przedstawiła informacje zorganizowanych i zaplanowanych naradach dla prezesów i członków zarządów ROD oraz dla członków zespołów do obsługi walnych zebrań. Odniosła się również do informacji okręgów na temat wyborów do zarządów ogrodów.

Każdy z powyższych tematów podsumował Prezes PZD, wyciągając wnioski i wskazując najważniejsze zadania, jakie okręgi powinny podjąć w danej sprawie. Na zakończenie narady Prezes PZD podkreślił duże znaczenie poruszonych kwestii, a przede wszystkim planów zagospodarowania przestrzennego, od których zależy istnienie ogrodów. Podziękował wszystkim za obecność i aktywność, a przedstawicielom okręgów za podzielenie się swoimi doświadczeniami w omawianych sprawach.

W wyniku narady Krajowy Zarząd PZD przyjął trzy komunikaty, które publikujemy poniżej:

 1. Komunikat w sprawie w sprawie zagrożeń dla ROD na skutek polityki przestrzennej miast. 

2. Komunikat w sprawie oceny projektu nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami dokonanej na naradzie prezesów, dyrektorów biur okręgów PZD oraz inspektorów ds. terenowo-prawnych

3. Komunikat w sprawie narad przed walnymi zebraniami sprawozdawczo-wyborczymi w ROD w 2019 roku

 

Opracowanie:

Agnieszka Rudawska Wydział Gospodarki Gruntami JK PZD

Łukasz Łukomski Wydział Prezydialny JK PZD