Miasto Ostrowiec Świętokrzyski wspiera finansowo rodzinne ogrody działkowe

W dniu 30 stycznia br. odbyło się posiedzenie Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego bardzo istotne z punktu widzenia ostrowieckich działkowców i tamtejszych ROD. W trakcie obrad omówiono bowiem i poddano pod głosowanie uchwałę w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski z przeznaczeniem na przedsięwzięcia służące tworzeniu warunków do rozwoju stowarzyszeń ogrodowych prowadzących na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego rodzinne ogrody działkowe oraz sposobu jej rozliczania i kontroli. Projektodawcą uchwały był Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, zaś w imieniu Projektodawcy na sesji przedstawił ją Naczelnik Wydziału Planowania i Rozwoju UM. W sesji udział wzięli przedstawiciele ostrowieckich rodzinnych ogrodów działkowych. W trakcie obrad podkreślono rolę i znaczenie rodzinnych ogrodów działkowych dla społeczności miasta. W ostrowieckich ROD działki użytkuje blisko 2000 mieszkańców wraz z rodzinami. Stanowi to bardzo duży odsetek mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego, którzy dodatkowo angażują się także w inne inicjatywy, czego najlepszym przykładem były ubiegłoroczne Dożynki Powiatowe w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Wynik głosowania jest miarą poparcia udzielonego przez radnych na rzecz ROD i działkowców. Za przyjęciem uchwały głosowało 17 z nich, nikt nie wstrzymał się od głosu i nikt nie był przeciwny. Wraz z uchwałą przyjęto również odpowiedni Regulamin oraz wzory dokumentów niezbędnych przy ubieganiu się i rozliczaniu dotacji. Regulamin zakłada m.in., iż dotacja wynosić będzie maksymalnie 70% realizowanego przez dany Ogród zadania.

Przedmiotowa uchwała jest swoistym zwieńczeniem bardzo dobrej współpracy i relacji, jakie wypracowane zostały przez ostatnie lata na linii władze Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego – PZD i ROD. Warto w tym miejscu podkreślić, że przedstawiciele Miasta bardzo często obecni są w trakcie ogrodowych uroczystości – jubileuszy ROD czy Dni Działkowca, swoją obecnością uświetnili także ostatnią Wigilię ostrowieckich ROD. Wiceprezydent Miasta Pan Artur Łakomiec oraz pracownicy Urzędu Miasta zawsze starają się wychodzić naprzeciw potrzebom działkowców i reprezentującym ich zarządów ROD. Dla podkreślenia tych relacji po zakończonej sesji przedstawiciele Miasta spotkali się z zarządami ROD, by w bardziej kameralnej atmosferze omówić szczegóły planowanych dofinansowań.

Wyrażamy głęboką nadzieję, że podjęta uchwała stanie się początkiem długofalowego wsparcia finansowego na rzecz rozwoju i modernizacji ostrowieckich ROD, z korzyścią nie tylko dla działkowców, ale i pozostałych mieszkańców miasta.

Anna Pańczyk

st. inspektor ds. terenowo-prawnych

Okręg Świętokrzyski PZD w Kielcach