Komunikat Krajowego Zarządu PZD z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie wystąpienia do Ministra Klimatu i Środowiska z uwagami i propozycjami do kolejnego projektu nowelizacji ustawy „śmieciowej”

W dniu 31.12.2020 r. na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji (https://legislacja.gov.pl/) został opublikowany projekt ustawy z dnia 29.12.2020 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. Projekt ten został przekazany do konsultacji społecznych, niestety z pominięciem PZD.

Z uwagi jednak, że zagadnienia ujęte w projekcie ustawy dotyczą bezpośrednio PZD, ROD i działkowców, Krajowy Zarząd PZD na posiedzeniu w dniu 27 stycznia b.r. dokonał analizy propozycji i uwag zgłoszonych przez Okręgi PZD, ROD i działkowców i wystąpił do Michała Kurtyki – Ministra Klimatu i Środowiska z postulatami w tej sprawie.

W szczególności, w zakresie propozycji Ministerstwa:

  • podwyższenia maksymalnych stawek opłat za wywóz odpadów komunalnych w gminnym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi z nieruchomości niezamieszkanych, w tym ROD (w przypadku pojemnika 1100 litrów aż o 400%) – KZ PZD wystąpił o utrzymanie ich na dotychczasowym – i tak wysokim – poziomie.
  • rezygnacji z pisemnej zgody m.in. zarządów ROD na włączenie ROD do gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – KZ PZD wystąpił o zachowanie dotychczasowych zasad i jednocześnie z uwagi na masowe wyłączenia ROD z gminnego systemu odbioru odpadów komunalnych wystąpił, aby ww. wyłączenia również odbywały się na podstawie zgody m.in. zarządów ROD.
  • braku umożliwienia zarządom ROD (w zakresie terenu ogólnego) i działkowcom (w zakresie działek) uzyskania zwolnienia z części opłaty za wywóz odpadów komunalnych w związku z zagospodarowaniem części bioodpadów w kompostownikach ogrodowych – KZ PZD wystąpił o objęcie ROD ww. zwolnieniem, które obecnie dotyczy wyłącznie właścicieli domków jednorodzinnych,
  • wprowadzenia wyłącznie w przypadku bloków możliwości indywidualnego rozliczania wywozu odpadów komunalnych – KZ PZD wystąpił o wprowadzenie takiej możliwości również w stosunku do ROD, gdzie także występuje zbiorowa odpowiedzialność za wywóz śmieci
  • wprowadzenia możliwości wydawania przez Ministra Klimatu decyzji zezwalającej na czasowe odstąpienie przez mieszkańców danej gminy od przyjętego systemu segregacji odpadów – KZ PZD wystąpił o doprecyzowanie, że takie czasowe odstępstwo może dotyczyć również nieruchomości niezamieszkanych, w tym ROD oraz dookreślenie frakcji odpadów komunalnych, które miałyby być objęte ww. odstępstwem.

W związku z faktem, że w przypadku wielu ROD stawki opłat za wywóz odpadów komunalnych obowiązujące w umowach z przedsiębiorcami wywozowymi zostały ustalone na poziomie kilkakrotnie wyższym niż w przypadku systemu gminnego, KZ PZD zwrócił się do Ministra Klimatu i Środowiska o ujęcie w projekcie maksymalnych stawek opłat również dla prywatnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Jednocześnie KZ PZD zgłosił gotowość udziału w pracach legislacyjnych dotyczących ww. projektu ustawy „śmieciowej”.

Z treścią wystąpienia można zapoznać się poniżej.

Krajowy Zarząd PZD

Warszawa, dnia 28 stycznia 2021 r.