Komunikat Krajowego Zarządu PZD z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie zbadania przez KR PZD sytuacji „śmieciowej” na terenie ROD

Od dłuższego czasu docierają do jednostki krajowej PZD sygnały od zarządów ROD oraz działkowców o zamieszaniu związanym z gospodarką śmieciami na terenie ROD. Z uzyskiwanych informacji wynika, że zasady gospodarki odpadami komunalnymi na terenie ROD, które zostały zmienione nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nie są jednolicie intepretowane i stosowane przez gminy i miasta. Samorządy nie dostosowują dotychczasowych przepisów miejscowych do nowych regulacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach albo kwestionują ww. przepisy i uchwalają akty prawa miejscowego z naruszeniem ustawy, a tym samym niekorzystnie dla ROD i działkowców. Przykładowo, podważane są przez samorządy maksymalne stawki opłat za wywóz odpadów z nieruchomości niezamieszkałych, w tym ROD.

Przypomnijmy, że w celu jak najlepszego przygotowania ROD do wdrożenia zmienionych zasad gospodarki odpadami, jednostka krajowa PZD podjęła wiele działań. W szczególności, KZ PZD w dniu 28.10.19 r. i 14.11.2019 r. przeanalizował przepisy przejściowe nowelizacji ustawy „śmieciowej” celem ustalenia, jakie aktualnie działania powinny podjąć zarządy ROD celem  prawidłowego wdrożenia w ROD zmienionych zasad gospodarki odpadami. W dniu 14.11.2019 r. Krajowy Zarząd PZD zajął stanowisko w sprawie wdrożenia w ROD zmienionych zasad odbioru odpadów komunalnych oraz w dniu 15.11.2019 r. wystąpił do Ministra Środowiska z prośbą o wskazanie, czy dokonana przez PZD interpretacja przepisów jest prawidłowa i czy może być stosowana w ROD. Ponadto, został opublikowany na stronie internetowej PZD w dniu 14.11.19 r. Komunikat w sprawie zajęcia stanowiska oraz wystąpienia do Ministra Środowiska o interpretację przepisów nowelizacji ustawy „śmieciowej”, a wdniu 4.12.2019 r. Komunikat w sprawie monitorowania zmian w przepisach miejscowych odnoszących się nowych zasad gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie ROD.

Jak pokazuje jednak rzeczywistość, mimo wielu działań jednostki krajowej i wskazywanych działań dla zarządów ROD i Okręgów, zmienione zasady gospodarki odpadami komunalnymi nie są stosowane jednolicie, w każdym mieście oraz gminie sytuacja „śmieciowa” jest zupełnie inna – co wprowadza dezorientację i niepokój wśród zarządów ROD i działkowców.

W związku z powyższym, w dniu 2.01.2020 r. jednostka krajowa PZD wystąpiła do wszystkich Okręgów PZD o pilne rozpoznanie sytuacji związanej z gospodarką odpadami na terenie ROD, zebranie informacji, dokonanie jej oceny i wypracowanie wniosków. Jednocześnie poinformowała, że temat ten będzie przedmiotem posiedzenia najbliższego posiedzenia Krajowej Rady PZD, która spróbuje wypracować rozwiązania w celu pomocy ROD i działkowcom.

Z uwagi na konieczność dużego wysiłku i zaangażowania Okręgów PZD w zbadanie ww. zagadnienia,prosimy zarządy ROD i działkowców o współpracę i pomoc Okręgom w ustaleniu sytuacji „śmieciowej” w ich ROD.

Krajowy Zarząd PZD

Warszawa, dnia 2 stycznia 2020 r.