Komunikat Krajowego Zarządu PZD z dnia 19 kwietnia 2021 r. w sprawie Pracowniczych Planów Kapitałowych w PZD

Krajowy Zarząd PZD przypomina, że 23 kwietnia 2021 r. mija termin na uruchomienie Pracowniczych Planów Kapitałowych przez najmniejszych pracodawców, tj.  zatrudniających między 1-19 pracowników.

Zgodnie z ustawą z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych obowiązek wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych został rozłożony w czasie na etapy i stopniowo obejmował kolejne firmy biorąc pod uwagę kryterium stanu zatrudnienia.

W dniu 01.01.2021 r. rozpoczął się ostatni etap wdrażania PPK, który dotyczy jednostek terenowych PZD oraz niektórych Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

Krajowy Zarząd PZD przypomina, że utworzenie PPK polega na:

– dokonaniu przez pracodawcę wyboru instytucji finansowej oferującej zarządzanie PPK. Wyboru instytucji finansowej należy dokonać w porozumieniu z reprezentacją osób zatrudnionych.

– zawarciu z tą instytucją umowy o zarządzanie PPK do dnia 23.04.2021 r.

– zawarciu umowy o prowadzenie PPK (zapisanie pracowników do programu) do dnia 10.05.2021 r.

Umowa na zarządzanie

Zarząd ROD, który zatrudnia na umowę o pracę przynajmniej 1 pracownika, który nie ukończył 70 roku życia, a który podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu tego zatrudnienia, musi wybrać instytucję finansową i podpisać z nią umowę na zarządzanie PPK.

Obowiązek podpisania umowy na zarządzanie PPK dotyczy również ROD, które zatrudniają tylko na umowę zlecenie, o ile zleceniobiorca jest pełnoletni, nie ukończył 70 roku życia i  z tytułu zlecenia podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalno-rentowym.  

Umowa na prowadzenie PPK

Pracodawca automatycznie zapisuje do PPK pracowników w przedziale wiekowym 18-54 r.ż., chyba, że złożą deklaracje rezygnacji z dokonywania wpłat. 

Osoby, które ukończyły 55 r.ż. a nie ukończyły 70 r. ż. przystępują do PPK na złożony pracodawcy pisemnie wniosek.

ROD, które nie zatrudniają pracowników

ROD, który nie zatrudnia żadnego pracownika/zleceniobiorcy, nie spełnia definicji podmiotu zatrudniającego, więc nie ma obowiązku uruchomienia PPK. Dopiero z chwilą zatrudnienia pracownika powstaje obowiązek wdrożenia PPK, czyli niezwłocznego podpisania umowy na zarządzanie PPK. Natomiast umowa o prowadzenie PPK w imieniu tego pracownika powinna zostać zawarta niezwłocznie po osiągnięciu 3-miesięcznego zatrudnienia w ROD. Do okresu 3 miesięcy zatrudnienia wlicza się okresy zatrudnienia z poprzednich 12 miesięcy, które miały miejsce w ROD. Zgłoszenie do PPK musi nastąpić w terminie do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pracownik osiągnął 3 miesięczny staż pracy.

Uwaga!

Niezawarcie przez pracodawcę umowy o zarządzanie w terminie przewidzianym prawem grozi  grzywną w wysokości nawet 1,5 proc. funduszu wynagrodzeń u danego podmiotu zatrudniającego w roku obrotowym, poprzedzającym popełnienie czynu zabronionego.

Szersze informacje dotyczące Pracowniczych Planów Kapitałowych znajdą się w Komunikacie Krajowego Zarządu  z dnia 11 lutego br., dostępnym na stronie internetowej PZD w zakładce KOMUNIKATY  oraz Aktualnościach Związkowych, w  numerze 1/2 z 2021 r.

Krajowy Zarząd PZD

Warszawa 19.04.2021 r.