Komunikat Krajowego Zarządu PZD w sprawie zwolnienia od składki zdrowotnej świadczeń wypłacanych dla członków zarządów i komisji rewizyjnej ROD

Komunikat

Krajowego Zarządu PZD

w sprawie zwolnienia od składki zdrowotnej świadczeń wypłacanych dla członków zarządów i komisji rewizyjnej ROD 

            Minister Zdrowia odpowiedział na interpelację poselską w/s zasad naliczania składki zdrowotnej od wynagrodzeń otrzymywanych przez członków organów stowarzyszeń. Stanowisko ministerstwa uzasadnia wniosek, że wynagrodzenia otrzymywane przez członków organów ROD są zwolnione od składki zdrowotnej.

Tym samym wypłata świadczenia lub nagrody członkowi zarządu ROD lub komisji rewizyjnej ROD, zgodnie uchwałą nr 5/XXV/2018 KR PZD z dnia 5 grudnia 2018 w sprawie zasad wynagradzania za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją w rodzinnych ogrodach działkowych, nie rodzi obowiązku odprowadzenia przez ROD składki zdrowotnej w wysokości 9%.

            KZ PZD uznaje za zasadne  podkreślić, że stanowisko Ministerstwa Zdrowia stoi w sprzeczności z komunikatami ZUS przywoływanymi w doniesieniach medialnych. Wynikało z nich, że obowiązujące od 1 stycznia 2022r przepisy dotyczące składki zdrowotnej spowodowały obciążenie nią świadczeń wypłacanych członkom organów ROD. Analizy prawne przeprowadzone przez PZD wskazywały, że stanowisko ZUS jest wadliwe. Dlatego władze krajowe PZD wystąpiły do ministerstwa z wnioskiem o oficjalną interpretację. Analogiczna argumentacja znalazła się w interpelacjach poselskich, które – na prośbę przedstawicieli działkowców – złożyli posłowie Marek Wesoły, Krzysztof Janusz Kozik, Tomasz Olichwer, Krzysztof Paszyk.  

Zasadnym jest oczekiwanie, że organy ZUS będą respektowały wykładnię zaprezentowaną w stanowisku przekazanym przez przedstawiciela Rady Ministrów do Sejmu. Wartym podkreślenia jest fakt, że przyjęcie wykładni prawa zaproponowanej przez PZD oznacza dla ROD oszczędności nie tylko w wymiarze finansowym. Utrzymanie zwolnienia pozwoli uniknąć ogrodom zgłaszania do ZUS niemalże każdego członka zarządu lub komisji rewizyjnej ROD (jako osoby ubezpieczonej). Wykładnia ZUS oznaczałby bowiem dla ogrodów konieczność niemalże natychmiastowego złożenia tysięcy deklaracji – odnośnie każdej osoby wchodzącej w skład organów ROD, niezależnie od kwoty przyznanego jej świadczenia.

            Mając na uwadze znaczenie, jakie dla ogrodów ma przyjęcie przez Ministerstwo Zdrowia wykładni zaproponowanej przez PZD, Krajowy Zarząd PZD pragnie podziękować wszystkim osobom zaangażowanym w sprawę. W szczególności dotyczy to posłów, którzy uznali za zasadne pilne skierowanie interpelacji, o co postulował PZD.

Krajowy Zarząd

Polskiego Związku Działkowców