Komunikat Krajowego Zarządu PZD w sprawie Projektu Grantowego „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”

Krajowy Zarząd PZD w dniu 24 sierpnia br. zapoznał się z realizacją programu grantowego w ramach projektu „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”.

 Dokument omówiony podczas posiedzenia KZ PZD powstał w oparciu o materiały udostępnione przez ARiMR w dniu 21 sierpnia br., a zawierające zaktualizowane zestawienie niezakończonych projektów grantowych. Na liście znalazło się 252 wniosków, co do których ARiMR określił stan realizacji i rozliczeń projektów grantowych.

Na podstawie analizy dokumentów i informacji przekazanych przez Okręgowe Zarządy PZD, Krajowy Zarząd PZD dokonał oceny merytorycznej zestawienia. W celu zwiększenia przejrzystości przygotowanego materiału ROD uwzględnione w zestawieniu zostały podzielone według sześciu kategorii. Pierwsza grupa obejmowała 35 ROD, które są w trakcie realizacji projektu, druga grupa to 2 ROD, które oczekują na wypłatę ostatniej transzy grantu. Grupa trzecia objęta 39 ROD, które deklarują złożenie rozliczenia końcowego w terminie, jednak ze względu na upływający termin jest to mało prawdopodobne. W grupie czwartej ujęto 70 ROD, które złożyły sprawozdanie końcowe i oczekują na rozliczenie ze strony OR ARiMR. W grupie piątej znalazło się 87 ROD, które wnioskują o wydłużenie terminu realizacji projektu. Grupa szósta objęła 19  ROD, co do których nie było uwag.

Podsumowując opracowany materiał na 252 ROD uwzględnionych w zestawieniu ARiMR 163 ROD nadal realizują zadania objęte programem grantowym.

Przeprowadzone badania potwierdzają opóźnienia w realizacji projektu, a zebrane dane wskazują, że nie wynikają one z zaniechań Zarządów ROD. Istotny wpływ na aktualny stan rzeczy mają określone ramy czasowe programu, w tym brak płynności w wypłatach poszczególnych transz przez ARiMR, co niewątpliwie zachwiało wykonaniem zadań i dochowaniem ostatecznego terminu, a także wysokim zbiurokratyzowaniem procedur. W związku z tym oczywiste jest to, że sprawozdania końcowe z realizacji projektu nie mogą zostać złożone w terminach wskazanych przez ARiMR tj.:

•        08.09.2023 r. – w  przypadku, gdy zgodnie z postanowieniami umowy o powierzenie grantu, zakończenie realizacji grantów przez Grantobiorców przypada na dzień 31.08.2023 r.

•        06.10.2023 r. – w przypadku, gdy zakończenie realizacji grantów przez Grantobiorców zostało wydłużone do dnia 29.09.2023 r.

Krajowy Zarząd PZD zwraca się do wszystkich Zarządów ROD, Okręgowych Zarządów PZD, personelu zaangażowanemu w przygotowanie wniosków o dokładne, sumienne realizowanie projektu grantowego i rozliczanie z pełną odpowiedzialnością w OR ARiMR.

Polskiemu Związkowi Działkowców i Rodzinnym Ogrodom Działkowym bardzo zależy na prawidłowej realizacji programu grantowego wraz z jego rozliczeniem, który ma istotnie znaczenie dla funkcjonowania i wizerunku ROD.

Równocześnie przypominamy, że Krajowy Zarząd PZD w sposób precyzyjny i przejrzysty przedstawił stanowisko Polskiego Związku Działkowców z dnia 17 sierpnia br. co do oczekiwań ARiMR w organizacji imprez promocyjnych i realizacji programu grantowego, a w szczególności terminu jego rozliczeń.

W związku z kończącym się programem grantowym Krajowy Zarząd PZD na bieżąco analizuje i reaguje, w związku z czym w stanowisku KZ PZD z dnia 17 sierpnia br. odniósł się m. in. do zaplanowanych imprez promocyjnych organizowanych przez ARiMR.

Krajowy Zarząd PZD oceniając stopień trudności programu grantowego, ogrom pracy i poniesione z tym przedsięwzięciem koszty ponownie stwierdził, że konieczne jest z urzędu przedłużenie terminu rozliczenia sprawozdań końcowych do dnia 30 września br. bez konieczności zawierania kolejnych aneksów, które tylko biurokratyzują procedury.

ROD realizujące granty rozliczają ponad 45 mln zł otrzymanych środków. Wymaga to dużego zaangażowania, precyzji i odpowiedzialności. W sytuacji potwierdzonej podczas obrad KZ PZD, a także w oparciu o informacje z terenu taki wniosek jest zasadny i leży w interesie ROD  i bezpieczeństwa całego Związku. Bowiem presja czasu nie służy żadnej ze strony umowy grantowej.

Przypominamy, że ROD realizują umowy powierzenia grantu na podstawie pełnomocnictw udzielonych przez KZ PZD co powoduje, że jedynym partnerem dla ARiMR jest Krajowy Zarząd PZD. W przypadku nierozliczenia grantów odpowiedzialność Związku sprowadza się do jego odpowiedzialności finansowej.

Równocześnie KZ PZD oceniając realizację programu pozytywnie ocenił zaangażowanie Zarządów ROD, Zarządów Okręgowych, działaczy i pracowników Związku. Bez zaangażowania, ogromu pracy i przyjętych w Związku systemów prawnych i operacyjnych, ciągłego monitorowania i oceny stopnia realizacji nie byłoby możliwe zrealizowanie programu w tak krótkim czasie i tak trudnych warunkach.

KZ PZD

Warszawa 25.08.2023 r.