KOMUNIKAT Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie częściowego zwolnienia jednostek PZD z obowiązku odprowadzania składek ZUS

KOMUNIKAT

Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców

z dnia 7 maja 2020 r.

w sprawie częściowego zwolnienia jednostek PZD z obowiązku odprowadzania składek ZUS

Krajowy Zarząd PZD informuje, że uchwalono kolejne przepisy w ramach tzw. „Tarczy Antykryzysowej 2 ”, które mogą mieć istotne znaczenie dla niektórych jednostek PZD, a zwłaszcza tych okręgów oraz rodzinnych ogrodów działkowych, które zatrudniają większą ilość osób. Chodzi mianowicie o nowe regulacje wprowadzone do ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Przedmiotowe przepisy umożliwiają skorzystania przez te jednostki zczęściowego (50%) zwolnienia z obowiązku uiszczania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne za okres marzec-maj 2020 r.

Z analiz dokonanych przez Biuro Prawne PZD wynika, że każda jednostka PZD, a w szczególności okręg oraz ROD, może skorzystać z przedmiotowego zwolnienia, o ile spełni trzy zasadnicze warunki.

Pierwszym warunkiem jest posiadanie przez daną jednostkę statusu „płatnika”. Oznacza to w efekcie, że dana jednostka PZD (np. ROD) musi być obowiązana do samodzielnego odprowadzania składek ZUS z tytułu zatrudniania poszczególnych osób, przede wszystkim w ramach umowy o pracę lub umowy zlecenia. Jeżeli więc taki obowiązek spoczywa na jednostce PZD, która z tego względu jest zarejestrowana w ZUS jako płatnik, to spełnia konieczny (choć niewystarczający) warunek formalny do skorzystania z omawianego zwolnienia. Nie ma więc w tym zakresie znaczenia forma prawna danej jednostki. Istotne jest to, czy jest „płatnikiem”, czyli zatrudnia osoby i zgłasza je do ubezpieczenia (ZUS).

Jednak posiadanie statusu płatnika jest niewystraczające. Musi być bowiem spełniony kolejny warunek. W przypadku jednostek PZD do zwolnienia 50% uprawnieni są jedynie płatnicy, którzyzgłosili do ubezpieczeń społecznych nie więcej niż 49 osób. W praktyce więc chodzi o płatników, który zatrudniają od 10 do 49 osób, gdyż płatnicy zatrudniający maksymalnie 9 osób mogą skorzystać ze zwolnienia całkowitego (100%), o czym poinformowano wszystkie jednostki PZD w Komunikacie Krajowego Zarządu z 27 kwietnia 2020 r. w sprawie zwolnienia jednostek PZD z obowiązku odprowadzania składek ZUS.

Przedmiotowe zwolnienie z opłacenia 100% należności z tytułu składek na ZUS za dany miesiąc dotyczy płatników składek, którzy prowadzili działalność::

  • przed dniem 1 lutego 2020 r. i na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń mniej niż 50 ubezpieczonych,
  • w okresie od 1 lutego do 29 lutego i na dzień 31 marca 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń mniej niż 50 ubezpieczonych,
  • w okresie od 1 marca do 31 marca i na dzień 30 kwietnia 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń mniej niż 50 ubezpieczonych.

Ustalając liczbę osób (limit 49 osób) uwzględnia się wszystkich zgłoszonych do ubezpieczenia, niezależnie od rodzaju umowy. Zatem sumuje się zarówno pracowników (umowa o pracę), jak i osoby zatrudnione na umowę zlecenia. Zwolnienie będzie dotyczyć obu form zatrudnienia.

W przypadku spełnienia powyższych warunków, jednostka PZD może skorzystać ze zwolnienia, o ile złoży odpowiedni wniosek najpóźniej do 30 czerwca 2020 roku. Oznacza to, że zwolnienie nie przysługuje „z automatu”. Odpowiedni formularz oraz informacje o sposobach jego złożenia znajdują się na stronie internetowej ZUS.

Na zakończenie warto zaznaczyć, że zwolnienie dotyczy tylko obowiązku odprowadzenie (uiszczenia) 50% składek od wypłaconych wynagrodzeń. Zatrudnionej  osobie nadal nalicza się wszystkie dotyczące składki i rozlicza w miesięcznych deklaracjach przekazywanych do ZUS . Dzięki temu zwolnienie nie wpływa na wysokość przypisanych do osoby składek i nie przerywa tzw. okresu składkowego.

                                                                                                           Krajowy Zarząd

Polskiego Związku Działkowców