Drugi dzień narady prezesów i dyrektorów biur Okręgów – 6 lipca 2022 r.

Drugi dzień narady prezesów i dyrektorów biur Okręgów poświęcony był bieżącym sprawom, z jakimi jednostki organizacyjne Związku spotykają się w codziennej swoje działalności.

Rozpoczynając Prezes PZD wrócił do tematu omawianego pierwszego dnia narady – realizacji konkursu ARiMR pt. „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych” i przedstawionych przez przedstawicielki Agencji wyników dotyczących ilości złożonych wniosków o finansowanie grantów w konkursie. Prezes zwrócił się do prezesów i dyrektorów biur o aktywniejszy udział w konkursie, który daje ROD szanse na unowocześnienie infrastruktury.

Pierwszym merytorycznym tematem drugiego dnia narady była „Praca Wydawnictwa „działkowiec” na rzecz Związku”. Przedstawiciele Wydawnictwa obecni na naradzie zaprezentowali bardzo bogatą ofertę wydawanych pozycji dla działkowców. Prezes PZD wspomniał o  ofercie obcych wydawnictw na rynku, jednak podkreślił, że wydawane przez Wydawnictwo „działkowiec” dwa miesięczniki „działkowiec” oraz „Mój ogródek”, są bardzo wysoko oceniane przez działkowców i ogrodników, również amatorów. Prezes przekazał, że nie ma żadnej wątpliwości co do wartości merytorycznej tych dwóch miesięczników, do których piszą autorzy – specjaliści z ważniejszych ośrodków naukowych z dziedziny ogrodnictwa oraz z wyższych uczelni znający ROD, działkowców i PZD. Prezes przedstawił także broszury dla działkowców i aktywu wydawane przez Krajowy Zarząd ze swoich środków. W tym roku tematyce broszur przyświeca temat „Zamieniamy trawniki na warzywniki”. Wydane zostały już 3 broszury w tym temacie: Skrzynie uprawowe, Podwyższone grządki i Moda na zielone. Broszury zostały skierowane za pośrednictwem okręgów do ogrodów działkowych. Prezes PZD zwrócił uwagę na książkę wydawaną z myślą o nowych działkowcach: „Poradnik początkującego działkowca”, którą otrzymują jako wyprawka po nabyciu prawa do działki. Nawiązał do wiedzy nowych działkowców dotyczących obowiązujących przepisów zarówno zagospodarowania działek, jak i funkcjonowania Związku, która w sposób widoczny spada. Wskazał, iż konieczne jest wprowadzenie do przepisów związkowych obowiązku szkolenia wstępnego, które w czasach, gdy obowiązywały, przynosiły widoczne w zagospodarowaniu działek efekty. Wskazał, ile pracy kryje się za  przekazywanymi do ROD „Wytycznymi do przeprowadzenia walnych zebrań”, Aktualności Związkowych, Informatorem Działkowca, Biuletynie Informacyjnymi i innymi pozycjami, które służą przekazaniu do ogrodów niezbędnej i aktualnej wiedzy. Krajowy Zarząd robi co może, żeby promować ROD i ogrody,  a w szczególności działania na rzecz działkowców i ogrodów. Prezes PZD podkreślił także znaczenie Biuletynu Informacyjnego, który ukazuje się od 1981 r. a wydanych zostało już 321 numerów. W Biuletynach znajdują się wszelkie systemowe uchwały organów krajowych, opisane są ważne dla Związku wydarzenia, zamieszczane są stanowiska organów PZD w istotnych sprawach i stanowią formę przekazywania doświadczenia potomnym. Podsumowując temat, Prezes PZD wskazał, że w przypadku wydawnictw dla działkowców i ogrodów  zostanie utrzymana forma papierowa, choć równocześnie będą rozwijane formy elektroniczne, bo świat idzie na przód,  jest coraz więcej ludzi, którzy korzystają tylko z internetu. Trzeba  jednak patrzeć również na grono starszych działkowców, z których wielu korzysta wyłącznie z tradycyjnej formy wydawnictw.

Prezentacji portalu Wydawnictwa „działkowiec” dokonał prowadzący go z ramienia Wydawnictwa Dominik Kowalski. Przybliżył tematykę webinarów odbywających się na portalu na tematy przede wszystkim ogrodnicze, ale także prawne, podczas których na pytania działkowców na żywo odpowiadają  eksperci w danym zakresie.

Prezes PZD zachęcał obecnych do udziału w webinarach, nie tylko jako widzów, ale także jako specjalistów. Wskazał na zmieniające się potrzeby działkowców związanych z rozwojem techniki oraz przystosowaniu form działalności Związku do nich, nie zapominając jednak o starszych działkowcach i działaczach, którzy przyzwyczajeni są tradycyjnych metod przekazywania wiedzy. Prezesi okręgów zabierający głos w tej sprawie nie mieli wątpliwości co do tego, że wydawnictwa związkowe są najlepsze w kraju. Uznali, że jest to wielka skarbnica wiedzy, dzięki której działkowcy idą z czasem i nowymi rozwiązaniami ułatwiającymi uprawę owoców i warzyw, dlatego też taka  działalność powinna być kontynuowana.

Kolejnym omawianym tematem było podsumowanie walnych zebrań w ROD w 2022 roku. Przedstawiła go ZofiaRut-Skórzyńska, Kierownik Wydziału Prezydialnego JK PZD. Przekazała, że z informacji przekazanych przez Okręgi wynika, że walne zebrania sprawozdawcze (konferencje delegatów) w roku 2022 do dnia 30 czerwca 2022 r. odbyły się w 4473 ROD, co stanowi 97,43% wszystkich ROD. Do odbycia zostały jeszcze walne zebrania w 118 ROD. Średnia frekwencja na walnych zebraniach wyniosła 27,2%, a na konferencjach delegatów – 62,4%. Niektóre walne zebrania przyjmowały uchwały niezgodne z przepisami, które Okręgowe Zarządy niezwłocznie unieważniały. Takich  uchwał było 159.  Na  94,5% zebrań obecny był przedstawiciel OZ którego obecność, wsparcie merytoryczne zarządu ROD bezpośrednio wpływa na prawidłowość walnego zebrania. Krajowa Rada PZD na posiedzeniu zwołanym na dzień 14 lipca br. dokona podsumowania i oceny kampanii walnych zebrań w 2022 roku. Dodatkowo zasygnalizowała propozycje zmian do statutu PZD oraz  innych rozwiązań prawnych, jakie w wyniku przeprowadzonej kampanii walnych zebrań i wynikających z niej doświadczeń zaproponowały Okręgowe Zarządy.

R.pr. Tomasz Terlecki, Zastępca Dyrektora Biura Prawnego przedstawił temat dotyczący obowiązku odprowadzania składek zdrowotnych od świadczeń i nagród na podstawie znowelizowanego Polskiego Ładu. Przypomniał, że Polski Ład, który wszedł w życie 1 stycznia br. wprowadził obowiązek odprowadzania składek zdrowotnych od świadczeń i nagród otrzymywanych przez członków organów PZD. W wyniku pogłębionej analizy prawników Związku, wynikało,  że można zastosować interpretację przemawiającą za tym, iż nadal działacze pochodzący z wyboru nie będą objęci składką zdrowotną. Ta interpretacja została uznana przez Ministerstwo Zdrowia i większość nie musi odprowadzać tej składki. Nie dotyczy to członków organów komisarycznych, którzy zostali powołani przez właściwy organ. Mec. Terlecki wyjaśnił, iż na podstawie zmian w Polskim Ładzie, jakie weszły w życie od 1 lipca br., ta sytuacja nie zmieniła się. Wskazał, iż podziękowania należą się przede wszystkim prawnikom z OZ Świętokrzyskiego, dzięki których interpretacji przepisów prawnych udało się uzyskać zwolnienie większości działaczy od obowiązku uiszczania składki zdrowotnej.

Mec Terlecki poinformował również o broszurze, jaka trafiła do Krajowego Zarządu PZD z  Ministerstwa Finansów nt. opodatkowania prawa do działki. Przedstawił opinie prawne prawników z kilku Okręgów oraz Biura Prawnego JK PZD, którzy zgodnie uznali, że pogląd Ministerstwa Finansów nie jest zgodny z ustawą o rodzinnych ogrodach działkowych. Prezes PZD poinformował, że Krajowy Zarząd przeanalizował tę sprawę i  wystąpił z pismem do Ministerstwa Finansów przedstawiając opinię prawną PZD.

Sprawy skarg i odwołań przedstawił Marcin Juszczel prawnik z Wydz. Prezydialnego KR. Wskazał na błędy jakie popełniane są przez OZ oraz wskazówki, które ustrzegą OZ przed błędami i późniejszym stwierdzaniem nieważności bądź uchylaniem uchwał OZ przez Krajowy Zarząd PZD. Przybliżył tematykę skarg, a także procedury jakie powinny być  stosowane prze Okręgi w ich wyjaśnianiu, co jest warunkiem prawidłowego załatwiania spraw.  

Prezes podjął temat pracy i płac w Biurach Okręgów. w ostatnim czasie Krajowy Zarząd wprowadził zmiany w regulaminie wynagradzania w jednostkach terenowych. Prezes wyjaśnił powody, dla jakich zostały wprowadzone zmiany, których celem jest większa motywacja i efektywność pracy na wszystkich stanowiskach w biurach. Prezes zwrócił się do dyrektorów biur o niezwłoczne wdrożenie znowelizowanych przepisów we wszystkich biurach okręgów. Podjął również temat świadczeń z tytułu wykonywanej pracy społecznej na rzecz PZD przez prezesów okręgu przypominając zasady i podstawy do podejmowania takich decyzji, do których uprawniony jest Prezes PZD.

Aleksandra Grunt-Mejer z Wydziału Gospodarki Gruntami omówiła dwa tematy: inwestycji w ROD w roku 2021 roku oraz dotacje zewnętrzne dla ROD. Z zaplanowanych zadań ROD wykonały 2947 zadań inwestycyjno-remontowych w 1878 ROD łącznie ROD zrealizowały zadania w 41% ROD zlokalizowanych na terenie Polski o łącznej wartości 25 677 819 zł, z czego budowa nowej infrastruktury kosztowała 11 099 077 zł, a remonty i modernizacje urządzeń o wyniosły 12 919 330 zł. Największy procent ogrodów, w których przeprowadzono zadania w stosunku do liczby ROD w danym OZ to Poznań 90%, Podkarpacki 76%, Podlaski 73%, Piła 71%.  Najmniejszy procent ogrodów, w których zrealizowano prace to ROD w Okręgu w Bydgoszczy – 14%, Elbląg – 25%.

Drugim tematem omówionym przez A. Grunt -Mejer była pomoc dla ROD ze środków zewnętrznych 613 ROD otrzymało pomoc ze środków zewnętrznych w kwocie 10 332 040 zł. Najwięcej Rod w Pile 62%, Częstochowa 33%, Zielona Góra 30%. Takiej pomocy nie uzyskały Gorzów i Słupsk. Bardzo małą pomoc otrzymały okręgi Małopolski ),4 Toruń 1%, Łódzki 3%.

O sprawach likwidacji, niezbędnym stosowaniu obowiązujących procedur, poprawności postępowania oraz skuteczności w reprezentowaniu działkowców mówiła Sandra Dużmańska z Wydziału Gospodarki Gruntami. Przybliżyła powtarzające się błędy w postępowaniach prowadzących przez OZ i poinstruowała uczestników narady jak prawidłowo powinno wyglądać postępowanie likwidacyjne, w wyniku którego działkowcy i PZD otrzymają odszkodowanie.

Na koniec Prezes  opowiedział o  ogłoszonym przez Krajowy Zarząd PZD Wielkim Konkursie dla ROD, na którego rozstrzygnięcie KZ przeznacza znaczne środki pieniężne. Zwrócił się do Okręgów o wytypowanie i zlustrowanie najlepszych ROD w Okręgu, z których OZ wytypuje jeden do konkursu krajowego. Rozstrzygnięcie konkursu przewidziane jest na tegorocznych Krajowych Dniach Działkowca.

Dziękując za udział w dwudniowej, bogatej w tematy i nową wiedze naradzie, Prezes PZD zakończył obrady.

Zofia Rut-Skórzyńska