Stanowisko Okręgowego Zarządu Świętokrzyskiego PZD do Ministra Rozwoju i Technologii w przedmiocie nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Kielce, dnia 29.09.2023 r.

Sz. P. Waldemar Buda

Minister Rozwoju i Technologii

Szanowny Panie Ministrze!

W dniu 7 lipca br. uchwalona została ustawa o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw. Akt ten wprowadza wiele fundamentalnych zmian z punktu widzenia prowadzenia polityki planistycznej w naszym kraju. Jego unormowania będą miały także ogromne znaczenie dla grupy 4500 rodzinnych ogrodów działkowych funkcjonujących w Polsce.

Przedmiotowa ustawa wprowadza do porządku prawnego podstawowe założenia jakimi rządzić będzie się zagadnienie planowania przestrzennego na poziomie wszystkich gmin. Przyjęty został m. in. zamknięty katalog 13 stref planistycznych. Uszczegółowieniem samej zaś ustawy będzie rozporządzenie, które doprecyzuje w sposób szczegółowy zakres każdej ze stref. To w oparciu o jego zapisy, wiadomym będzie, jakie konkretne rozwiązania planistyczne dopuszczalne będą w kontekście danej, indywidualnej strefy.

Jak wynika z przygotowanego i przekazanego do konsultacji publicznych projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie sposobu przygotowania projektu planu ogólnego gminy, tereny ogrodów działkowych ujęte zostały jako profil tzw. dodatkowy (a więc jako funkcja terenu, która MOŻE, ale nie musi zostać uwzględniona) w jedynie DWÓCH na trzynaście stref planistycznych, mianowicie w strefie SJ – wielofunkcyjnej z zabudową mieszkaniową jednorodzinną oraz strefie SN – zieleni i rekreacji.

Sytuacja ta stwarza olbrzymie zagrożenie dla istnienia ROD, które funkcjonują na terenach z natury rzeczy przynależnych do innych planowanych stref – chociażby mieszkaniowej wielorodzinnej (ogrody zlokalizowane przy osiedlach mieszkaniowych) czy też komunikacyjnej (ROD kolejowe) oraz takich, które zwyczajnie nie mieszczą się w strefach zabudowy jednorodzinnej oraz zieleni i rekreacji – których istnieje przecież ogromna wręcz liczba.

Tak zaproponowane zapisy budzą szerokie zaniepokojenie w gronie samych działkowców, którzy temat ten podnoszą przy okazji odbywających się chociażby tegorocznych uroczystości dni działkowca, jak i w rozmowach indywidualnych.

Szanowny Panie Ministrze!

Sytuacja braku wyodrębnienia w samej ustawie konkretnej strefy dedykowanej stricte ogrodom działkowym, możliwa jest do uregulowania obecnie już tylko poprzez konkretne zapisy wydanego do niej aktu wykonawczego. Aktualna jednak, zaproponowana jego treść, jest w naszej ocenie dalece niewystarczająca.

Jak już zostało to wskazane wyżej, zaledwie 2 z 13 stref planistycznych, przewidują szansę zachowania istnienia ROD na przyszłość. Fakt ten wydaje się całkowicie niezrozumiały, biorąc pod uwagę okoliczność, że w skali kraju rodzinne ogrody działkowe obejmują powierzchnię ponad 40 tysięcy hektarów gruntów, a działki w nich użytkuje blisko milion osób. Pominięcie to dziwi i niepokoi także z punktu widzenia korelacji obecnie proponowanych przepisów planistycznych z zapisami obowiązującej ustawy o ROD z 13 grudnia 2013 r. Brak bowiem zabezpieczenia ROD w planach zagospodarowania oznacza otwarcie drogi do ich potencjalnej, szerokiej likwidacji w dotychczasowej lokalizacji – art. 19 ust.2 ustawy o ROD.

Szanowny Panie Ministrze!

Biorąc pod uwagę powyższe oraz w trosce o zabezpieczenie jak największej liczby ogrodów działkowych w trakcie prac planistycznych poszczególnych gmin w naszym kraju, zwracamy się do Pana Ministra z gorącym apelem o wpisanie terenów rodzinnych ogrodów działkowych (zieleni działkowej) do profili funkcjonalnych jak największej liczby stref planistycznych, a mając na uwadze specyfikę występowania ROD na przeróżnych terenach – do każdej z tych stref. Podyktowane jest to wieloletnią historią powstawania rodzinnych ogrodów działkowych, ich ukształtowaniem i stanem zagospodarowania – nie da się bowiem przypisać ich terenów jedynie do konkretnych, poszczególnych, aktualnie tworzonych stref, opierających się na nowych koncepcjach urbanistycznych.

Tylko takie rozstrzygnięcie pozwoli na minimalizację ryzyka pomijania ROD w planach ogólnych i kolejno miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.

Polski Związek Działkowców

Okręgowy Zarząd Świętokrzyski

w Kielcach